เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

17 มกราคม 2556

จุลชีีววิทยา

การปฏิรูปการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษInformation technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้ 


8 พฤศจิกายน 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวววิไลลักษณ์  ตาคอ
คบ.1ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
คติประจำใจ ทุกคนต่างก็มีความฝันเเต่จะไปถึงฝันได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความพยายามของตัวเอง